Cách làm tròn số trong Excel: Hướng dẫn cách làm tròn số

Ẩm thực
|   Thứ 6, 11/08/2023 | 22:54
"Cách làm tròn số trong Excel" là quy trình để làm tròn các giá trị số trong ô tính toán trong phần mềm Excel. Bằng cách sử dụng các công thức và chức năng có sẵn, người dùng có thể làm tròn số thập phân thành các số nguyên, số thập phân gần nhất hoặc số với số chữ số cụ thể. Việc làm tròn số trong Excel rất hữu ích khi bạn cần làm việc với các con số chính xác và dễ đọc.

Làm tròn số trong Excel bằng Hàm ROUND

Cách làm tròn số trong Excel bằng cách sử dụng ROUND, ROUNDUP và ...
Cách làm tròn số trong Excel bằng cách sử dụng ROUND, ROUNDUP và ...

Trong Excel, để làm tròn một số, ta có thể sử dụng hàm ROUND. Hàm này cho phép ta làm tròn một số đến số nguyên gần nhất. Cách sử dụng hàm ROUND trong Excel như sau:

Cách sử dụng hàm ROUND trong Excel:

1. Đặt con trỏ vào ô mà bạn muốn làm tròn số.

2. Nhập hàm ROUND vào ô đó theo cú pháp =ROUND(number, num_digits).

3. Bấm Enter để hoàn thành.

Ví dụ: Để làm tròn số 3.56 đến 1 chữ số thập phân gần nhất, bạn nhập =ROUND(3.56, 1) và kết quả sẽ là 3.6.

Hàm làm tròn lên trong Excel bằng hàm ROUNDUP

Trong Excel, ngoài hàm ROUND, ta còn có thể sử dụng hàm ROUNDUP để làm tròn một số lên đến số nguyên gần nhất. Cách sử dụng hàm ROUNDUP trong Excel như sau:

Cách sử dụng hàm ROUNDUP trong Excel:

1. Đặt con trỏ vào ô mà bạn muốn làm tròn số.

2. Nhập hàm ROUNDUP vào ô đó theo cú pháp =ROUNDUP(number, num_digits).

3. Bấm Enter để hoàn thành.

Ví dụ: Để làm tròn số 3.56 lên đến số nguyên gần nhất, bạn nhập =ROUNDUP(3.56, 0) và kết quả sẽ là 4.

Công thức làm tròn xuống trong Excel bằng hàm ROUNDDOWN

8 Cách làm tròn số trong Excel với hàm Round, Roundup...
8 Cách làm tròn số trong Excel với hàm Round, Roundup...

Hàm ROUNDDOWN trong Excel cho phép làm tròn một số xuống đến số nguyên gần nhất. Cách sử dụng hàm ROUNDDOWN trong Excel như sau:

Cách sử dụng hàm ROUNDDOWN trong Excel:

1. Đặt con trỏ vào ô mà bạn muốn làm tròn số.

2. Nhập hàm ROUNDDOWN vào ô đó theo cú pháp =ROUNDDOWN(number, num_digits).

3. Bấm Enter để hoàn thành.

Ví dụ: Để làm tròn số 3.56 xuống đến số nguyên gần nhất, bạn nhập =ROUNDDOWN(3.56, 0) và kết quả sẽ là 3.

Hàm làm tròn số trong Excel bằng hàm MROUND

Hàm MROUND trong Excel cho phép làm tròn một số đến một giá trị gần nhất được chỉ định. Cách sử dụng hàm MROUND trong Excel như sau:

Cách sử dụng hàm MROUND trong Excel:

1. Đặt con trỏ vào ô mà bạn muốn làm tròn số.

2. Nhập hàm MROUND vào ô đó theo cú pháp =MROUND(number, multiple).

3. Bấm Enter để hoàn thành.

Ví dụ: Để làm tròn số 3.56 đến số gần nhất là bội số của 0.5, bạn nhập =MROUND(3.56, 0.5) và kết quả sẽ là 3.5.

Hàm làm tròn số trong Excel bằng hàm CEILING và FLOOR

Trong Excel, hàm CEILING và FLOOR được sử dụng để làm tròn một số đến số lớn nhất hoặc số nhỏ nhất gần nhất. Cách sử dụng hàm CEILING và FLOOR trong Excel như sau:

Cách sử dụng hàm CEILING và FLOOR trong Excel:

1. Đặt con trỏ vào ô mà bạn muốn làm tròn số.

2. Nhập hàm CEILING hoặc FLOOR vào ô đó theo cú pháp =CEILING(number, significance) hoặc =FLOOR(number, significance).

3. Bấm Enter để hoàn thành.

Ví dụ: Để làm tròn số 3.56 lên đến số lớn nhất là bội số của 1, bạn nhập =CEILING(3.56, 1) và kết quả sẽ là 4.

Cách làm tròn số trong Excel có thể thực hiện thông qua sử dụng các hàm EVEN, ODD, INT và TRUNC. Hướng dẫn cách làm tròn số trong Excel sẽ được trình bày dưới đây. Tiêu đề 1: Cách làm tròn số trong Excel bằng hàm EVEN, hàm ODD Tiêu đề phụ 1: Hàm EVEN Hàm EVEN trong Excel được sử dụng để làm tròn số lên đến giá trị nguyên gần nhất là số chẵn. Công thức của hàm EVEN có dạng "=EVEN(số)". Ví dụ: "=EVEN(3.7)" sẽ trả về giá trị 4. Tiêu đề phụ 2: Hàm ODD Hàm ODD trong Excel cũng được sử dụng để làm tròn số lên đến giá trị nguyên gần nhất là số lẻ. Công thức của hàm ODD có dạng "=ODD(số)". Ví dụ: "=ODD(2.3)" sẽ trả về giá trị 3. Tiêu đề 2: Hàm làm tròn số trong Excel bằng hàm INT, TRUNC Tiêu đề phụ 1: Hàm INT Hàm INT trong Excel được sử dụng để làm tròn số xuống đến giá trị nguyên gần nhất. Công thức của hàm INT có dạng "=INT(số)". Ví dụ: "=INT(4.6)" sẽ trả về giá trị 4. Tiêu đề phụ 2: Hàm TRUNC Hàm TRUNC cũng có chức năng làm tròn số xuống, tuy nhiên khác với hàm INT, hàm TRUNC sẽ không làm tròn số theo quy tắc làm tròn lên. Công thức của hàm TRUNC có dạng "=TRUNC(số, số_chữ_số)". Ví dụ: "=TRUNC(5.8, 0)" sẽ trả về giá trị 5. Tiêu đề 3: Làm tròn số trong Excel không dùng hàm Tiêu đề phụ 1: Làm tròn số lên đến hàng đơn vị Để làm tròn số lên đến hàng đơn vị, bạn có thể sử dụng công thức "=ROUNDUP(số, số_chữ_số)". Ví dụ: "=ROUNDUP(6.3, 0)" sẽ trả về giá trị 7. Tiêu đề phụ 2: Làm tròn số xuống đến hàng đơn vị Để làm tròn số xuống đến hàng đơn vị, bạn có thể sử dụng công thức "=ROUNDDOWN(số, số_chữ_số)". Ví dụ: "=ROUNDDOWN(9.9, 0)" sẽ trả về giá trị 9. Những cách làm tròn số trong Excel bằng hàm EVEN, ODD, INT, TRUNC, ROUNDUP và ROUNDDOWN đã được trình bày trên đây. Bạn có thể sử dụng các hàm này để làm tròn số theo ý muốn trong bảng tính Excel của mình.

Kết luận

Trong Excel, có nhiều cách để làm tròn số. Bạn có thể sử dụng các hàm như ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, hay làm tròn theo điều kiện, v.v. Điều này giúp bạn làm tròn số dữ liệu theo các yêu cầu cụ thể của mình. Cách làm tròn số trong Excel rất đơn giản, chỉ cần áp dụng các hàm hoặc thiết lập các tùy chọn trong ô định dạng.

Cùng chuyên mục
Dân công nghệ là những người có chuyên môn và sở thích về lĩnh vực công nghệ
22-08-2023 18:43
Dân công nghệ là những người có kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Họ là những chuyên gia trong việc phát triển, quản lý và sử dụng các công nghệ hiện đại như máy tính, phần mềm, mạng, website, ứng dụng di động và hệ thống thông tin. Dân công nghệ đóng góp quan trọng vào sự phát triển và tiến hóa của xã hội thông qua việc tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghệ sáng tạo.
0.05374 sec| 2054.578 kb