Hướng dẫn cách cài đặt Docker trên CentOS dễ dàng nhất

Công nghệ
|   Thứ 5, 26/08/2021 | 20:12

Hiện nay, Docker đã trở thành một heejddieeuf hành phổ biến cho các container. Việc cài đặt Docker trên CentOS có vẻ khá dễ dàng nhưng đôi lúc vẫn gặp một số khó khăn nhỏ. Vì vậy, Sort.vn xin giới thiệu bài viết Hướng dẫn cách cài đặt Docker trên CentOS dễ dàng nhất.

Docker là gì?


Docker là một chương trình để xây dựng, chạy và quản lý vùng chứa. Vùng chứa được chạy dưới dạng không gian tên trong nhân linux và được triển khai bằng các hình ảnh chứa hệ thống tệp và tất cả dữ liệu cần thiết để chạy quá trình trong vùng chứa. Điều này chủ yếu tách quá trình đang chạy khỏi các tài nguyên khác trên hệ thống. 

Cài đặt Docker trên CentOS 7


Phiên bản docker mặc định (với CentOS 7) là 2: 1.13.1-162git64e9980, khá cũ. Đầu tiên, chúng ta cài đặt yum-utils, lệnh này cung cấp một lệnh để dễ dàng thêm các kho lưu trữ. Sau đó, chúng tôi sử dụng lệnh đó để thêm kho lưu trữ docker, sau đó cài đặt docker-ce:

yum install -y yum-utils 
yum-config-manager --add-repo
https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo 
yum install -y docker-ce

 

Cài đặt Docker trên CentOS 8


Centos 8 cài đặt podman theo mặc định. Đây gần như là một sự thay thế thả xuống cho docker, không sử dụng một dịch vụ để chạy.

 DNF là một thay thế cho yum. Yum là tên thay thế cho dnf trong CentOS 8.

dnf remove -y podman buildah
# This is the same as dnf-utils, this may already be installed
dnf install -y yum-utils
yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
dnf install -y docker-ce

 

Cài đặt Docker trên CentOS Stream
Cài đặt Docker trên CentOS Stream 8 theo cùng một quy trình được nêu ở trên. Gỡ bỏ podman, cài đặt yum, sau đó cài đặt docker.

dnf remove -y podman buildah
# This is the same as dnf-utils, this may already be installed
dnf install -y yum-utils
yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
dnf install -y docker-ce

 

Chạy Docker trên CentOS
Docker sử dụng một số mô-đun hạt nhân, chẳng hạn như mô-đun overlay fs, vì vậy hãy đảm bảo rằng hệ thống của bạn đã bật tính năng tải mô-đun. Đảm bảo rằng tùy chọn sau được đặt thành 0:

kernel.modules_disabled = 0

Nếu không, việc khởi động dịch vụ docker sẽ không thành công. Sau đó, bạn có thể khởi động docker và đảm bảo rằng nó bắt đầu lúc khởi động.

Trên CentOS 7/8:

systemctl start docker
systemctl enable docker
systemctl status docker

 

Đặt quyền Docker trong CentOS
Theo mặc định, chỉ có root mới có thể chạy các lệnh của docker. Để cho phép người dùng không phải root chạy docker, hãy thêm họ vào nhóm docker:

usermd -G docker -a loginid 

Thao tác này sẽ thêm người dùng vào nhóm docker. Tùy chọn -a nối nhóm, thay vì thay thế các nhóm. Kiểm tra bằng cách chạy một ứng dụng hello-world đơn giản:

docker run hello-world

 

Sử dụng lệnh Docker trong CentOS


Để hiển thị một số lệnh, trong một trình bao, hãy nhập:

docker run -p 80:80 nginx

Điều đó có nghĩa là chạy vùng chứa nginx (một máy chủ web) và ánh xạ cổng 80 trên máy chủ tới cổng 80 trong vùng chứa. Bạn sẽ thấy một số hoạt động, sau đó:

/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up

Trong một trình bao khác, hãy thử nghiệm với:

curl -v localhost

Ngoài ra, bạn sẽ thấy một cổng vào cho vùng chứa nginx. Hiển thị các vùng chứa đang chạy với docker ps:

#d50f34872cea inginx "/docker-entrypoint..." 2 minutes ago Up 2 minutes 0.0.0.0:80->80/tcp crazy_heisenberg

Nếu bạn không đặt tên cho vùng chứa, docker sẽ đặt tên ngẫu nhiên cho vùng chứa đó. Bạn có thể tham chiếu một vùng chứa bằng ID CONTAINER hoặc tên.

docker logs crazy_heisenberg

Nhật ký Docker hiển thị thông tin nhật ký, thông tin này cũng đã được in ra thiết bị đầu cuối trước đó. thanh tra docker sẽ hiển thị nhiều thông tin nội bộ về container.

 

0.03530 sec| 2059.625 kb